DOANH NHÂN TRẺ ĐỖ CAO AN NHIÊN: CHẤP NHẬN RỦI RO ĐỂ DẪN ĐẦU